صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > آیا کرزی به میدان مبارزهء منطق خواهد آمد؟

آیا کرزی به میدان مبارزهء منطق خواهد آمد؟

ظاهرأ از لحن اظهارات سخنگویان ادارهء کرزی چنین معلوم میشود که جناب آقای کرزی و مشاورین شان با اینکه همواره گوشهای خودرا دربرابر اینگونه مبارزطلبی های نامزدان کر میاندازند وبعضأ زیر نام افغان بودن، پاسپورت امریکایی داشتن، پناهنده غربی بودن، اخلاق مناظره را فهمیدن وغیره همچو دعوت هارا دفع الوقت نموده از زیر بار آن شانه خالی میکند، ولی حالا سخت دستپاچه شده و فعلأ درصدد راه اندازی یک مناظرهء نمایشی اند تا ازیکطرف به اقناع مردم پرداخته واز طرفی دیگر صدای مخالفین خودرا هم خالی وبی پاسخ نگذارند.
قاری عتیق الله ساکت
دوشنبه 6 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای داکتر عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدزی دو تن از نامزدان ریاست جمهوری از آغازین روزهای مبارزات تبلیغاتی شان تا حالا درچند روز متوالی طی چندین نوبت نشستهای مطبوعاتی ازطریق رسانه های داخلی وبین المللی آقای کرزی را علنأ به مناظره ومباحثهء رویاروی با حضور افراد نخبه وخبرنگاران داخلی وخارجی و بانشرمستقیم رسانه های صوتی وتصویری فراخواندند تا اگر رگ غیرتمندی ایشان بجنبد و به میدان مناظره با افراد مبارز طلب بشتابد ولی متأسفانه تاهنوز که هنوز است ایشان تاحالا دربرابر ایشان حاضر نشده و ازدور ها پیام خودرا برای دعوت ایشان چنین مبادله کرد:

"برادر! مه اول باید بفهمم کسیکه با من مقابل میشه و مناظره میکنه اول خودش افغان اس یا نی؟ آیا او واقعأ افغان اس یا بخاطر وارد کردن فشار بالای کرزی ازجاهای دیگه آمده. آیا او کسی نیست که پاسپورت خوده امانت درسفارت آمریکا مانده وتا ختم انتخابات اگه کامیاب نشد باز راهء خوده میگیره و میره. مه آدم صاف، ستره وپاک استم که مره همه مردم افغانستان بخوبی میشناسند، او آدمهارا مه حاضراستم با اوشان مناظره کنم واینطور درمباحثه ایشان را بند بیاندازم که خوده خلاص کده نتانن."

ظاهرأ منظور اصلی رییس جمهور آقای کرزی ازین اظهارات آقای اشرف غنی احمدزی بوده است که درین اواخر موصوف رازهای نگفتنی را در ارتباط فساد اداری بوسیلهء شخص رییس جمهور افشا کرده است. ولی پرسش اینجاست که حتی اگر اینهمه موارد درحق آقای احمدزی واقعیت هم داشته باشد چرا جناب رییس جمهور ازمقابل شدن با چنین فردی احتراز میکنند وباداشتن همچو مواصفات پاسپورت آمریکایی داشتن ویا پناهندهء غرب بودن ازمناظره نمودن با اینگونه افراد خودداری میکنند؟ آیا خود ایشان برای مدتی مدیدی درکشور ایالات متحدهءآمریکا مسکن گزین وپناهنده نبودند؟ پس این چه یک بهانهء بی محتوا برای گریز از مقابله و رویارویی است.

گفتگوی باز سیاسی در میان نامزدان ریاست جمهوری که تازه ترین روش و برخاسته ازجامعهء آمریکاست در واقعیت امر یگانه شیوهء مناسب برای تشخیص درست میان افراد شایسته در برگزاری انتخابات است که برای ملت این فرصت را میدهد تا ظرفیت علمی وتجارب سیاسی نمایندگان خودرا درلابلای مباحثات ومناقشات داغ وبی پردهء ایشان درملأ عام تشخیص دهند وازین طریق شخص غالب را که دردفاع ازبرنامه ها وراهکارهای خود بالای دیگران تفوق مییابد ویرا بعنوان فرد واجد شرایط و گزینهء مناسب برای احراز کرسی ریاست جمهوری شناسایی کنند. حالا سؤال اینجاست که آیا آقای کرزی برای این فراخوان علنی در همچو مبارزه ومباحثهء علمی آماده خواهد شد یاخیر؟ آیا او اینقدر ظرفیت وپشتوانهء علمی دارد که همچو "بارک اوباما" ویا هم " احمدی نژاد" و "موسوی" دربرابر طوفان تند وتیر انتقادات وپرسشهای رقبای خود ایستادگی کرده درساحهء فرهنگ، اقتصاد، سیاست وغیره طرح های ابتکاری خودرا تشریح نماید و با توضیح راهکارهای عملی ومنطقی رقبای مخالف خودرا بشکند وآنهارا قناعت دهد؟ بباور اکثر منتقدین او هیچگاه این ظرفیت را نخواهد داشت که باری برای چنین فراخوانی لبیک گوید و دربرابر مبارزطلبیهای رقبای خود بایستد. زیرا براساس برداشت اکثر تحلیلگران و ناظران سیاسی واقعیت اینست که آقای کرزی بسیار خوب میتوانند به طرز وکیل های واپارتمان ها، ملک ها و ادای حرکات چون ارباب های قریه عامیانه صحبت کنند وبا قصه ها،متلک گویی ها وچاربیتی های محلی مجالس را بسیار خوب به شکل خودمانی همچو محیط سماوار وچایخانه درآورند، ولی هیچگاه از گرمی صحبت عالمانه که شایستهء یک رییس جمهور است، برخوردار نیستند. حتی به باور اکثر مردم وی درهمه روابط داخلی وبیرونی بیشتر درنقش یک دلقک بازی کرده است تا یک رییس جمهور واقعی.

تا هنوز سخنگویان ریاست جمهوری سکوت آقای کرزی ودلیل حاضر نشدن او را درهمچو مباحثات ومناظرات میان نامزدان ریاست جمهوری به بهانهء مصروفیتها ومشغولیتهای فراوان وی توجیه کرده گفته اند ازینکه جناب ایشان سخت مصروف کارهای ریاست جمهوری استند، بنأ عجالتأ حاضر نیستند که به این نوع مباحثات وارد شده دربرابر رقبای خود رو برو بحث علمی نماینداما درآینده این تصمیم را دارند تا دربارهء یکی ازین نامزدان که کم ازکم به فرهنگ واخلاق مناظره آشنایی داشته باشد، فکر کنند وبا او مستقیم در مباحثات تلویزیونی مشارکت نمایند!!!؟

ظاهرأ از لحن اظهارات سخنگویان ادارهء کرزی چنین معلوم میشود که جناب آقای کرزی و مشاورین شان با اینکه همواره گوشهای خودرا دربرابر اینگونه مبارزطلبی های نامزدان کر میاندازند وبعضأ زیر نام افغان بودن، پاسپورت امریکایی داشتن، پناهنده غربی بودن، اخلاق مناظره را فهمیدن وغیره همچو دعوت هارا دفع الوقت نموده از زیر بار آن شانه خالی میکند، ولی حالا سخت دستپاچه شده و فعلأ درصدد راه اندازی یک مناظرهء نمایشی اند تا ازیکطرف به اقناع مردم پرداخته واز طرفی دیگر صدای مخالفین خودرا هم خالی وبی پاسخ نگذارند. چنین بنظر میرسد که آقای کرزی بخاطر گریز ازین معضل، با انتخاب چهره های هزار بار ضعیفتر ازخود ویا هم دلالان سیاسی ونامزدان ساختگی که خودش ازقبل ایشان را بنام نامزد ریاست جمهوری وارد میدان ساخته به مناظره بنشیند تاهرچه خودش درین مناظره بگوید اوشان هم کله خودرا به علامت تأیید بجنبانند و پس ازچند بگو مگو های ساختگی عاقبت هم دربرابرش زانو بزنند و بگویند که مرحبا مادر دهر نزاید چنین فرزندی که تویی!!!؟
بنأ هرگاه ایشان چنین برنامه یی را درسر داشته باشند، با جرأت گفته میتوانیم که افراد مورد نظر ایشان درهمچو نشستهای نمایشی برای همگان بسادگی قابل پیش بینی خواهد بود. زیرا حرکات سیاسی آقای کرزی دربازی ها ومعاملات شان همچو شطرنج بازهای خورد سال و بی تجربه کاملأ تکراری است و ازهمینرو حرکات آیندهء شان خیلیها به آسانی قابل تصور است. طور مثال مردم ما شاهد اندکه در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری شخصی عجیبی بنام "حسیب آرین" از منطقهء کوچهء اندرابی کابل بعنوان تندترین رقیب وی به صحنه آمد وهمچو سایر نامزدان مجهول الهویه همچو سمارق بیکبارگی رشد و در ردیف سایر نامزدان بی نام ونشان باصطلاح "آدمهای غریب و بادبرنجی" قرار گرفت. این شخص متذکره برخلاف توقع درست در آغازین ساعات روز انتخابات در کنار صندوقهای رأی دهی طور ناگهانی به نفع آقای کرزی تغیر عقیده داد وازطریق رسانه ها موضوع انصراف وتسلیم شدن خودرا درپای کرزی چنین اعلان کرد: من با اینکه صد فیصد از برنده شدن خود درین انتخابات مطمین بودم و هستم ولی بخاطر آرامش، ایجاد اتحاد واتفاق درمیان مردم بلاکشیدهء افغانستان از نامزدی خود به نفع آقای کرزی میگذرم و ازهمه طرفداران خود میخواهم که رأی خویش را به شخصیت فاضل ودانشمند کشور آقای کرزی بیاندازند. من از دیروز تاحالا که فعلأ ساعت ده بجهء روز است به تعداد دو ملیون تیلفون را که ازهرگوشه وکنار کشور برایم زنگ زده میشد، جواب داده ام و ازهمه طرفداران خود احترامانه خواهش کرده ام که رأی خودرا برای من نه، بلکه برای آقای کرزی بیاندازند و ازمن منصرف شوند. (خوب دقت کنید دو ملیون زنگ دربیست وچهارساعت)

و باین ترتیب بالاخره این شخصیت متنفذ دو ملیون نفری!!!؟ درست در روز برگزاری انتخابات یکصدو هشتاد درجه به نفع آقای کرزی تغیر عقیده داد و همینکه انتخابات بپایان رسید، پس از چندی براساس حکم رییس جمهور آقای کرزی دریکی از نواحی شهر کابل بحیث آمر حوزهء چهارم تعین گردید و پاداش بسیار ناچیزی راکه بخاطر آن شخصیت خودرا درین نمایشنامهء چند روزه برای مدتی دراختیار آقای کرزی قرار داده بود، از نزدش بدست آورد. جالب اینجاست که همین شخص متذکره اینبار باز وارد میدان شده و وحالا نیز در میان فهرست طولانی نامزدان ریاست جمهوری اخذ مقام کرده است. چند روز پیش مصاحبه موصوف دریکی ازجراید تحت این عنوان درشت به نشر رسیده بود که خیلی ها خنده آور بنظر میرسید:

حسیب آرین میگوید:


غیر از کرزی دیگر هیچ حریفی ندارم

حالا خوب دقت کنیدکه جناب رییس جمهور چگونه معامله میکند و باچه کسانی معامله مینماید؟ موجودیت آمر صاحب حوزهء چهارم کابل بار دیگر در فهرست نامزدان ریاست جمهوری سرزمین آریانا وخراسان کبیر درشرایط فعلی وارتباط ایشان با رییس جمهور ترسیم کنندهء هرم خارق العاده یی سلسله مراتب اداری در دستگاهء آقای کرزی است که هیچگاه در طول تأریخ چنین چیزی دیده نشده است. مابرای چنین ارتباطات ومعاملات اصلأ هیچ حسادتی با ایشان نداریم زیرا هردو ازیک تکه وکرباس اند ولی بهتر این خواهد بود که درهمان ناحیهء که آمرصاحب حوزه ایفای وظیفه مینمایند، جناب کرزی صاحب هم وکیل همان حوزه بعنوان وکیل گذر باشند که ازعهدهء چنین وظیفهء بسیار بخوبی برمیایند.

کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند همجنس با همجنس پرواز

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بیادر محترم قاری صاحیب ! شوما از مه سوال کدین که : آیا کرزی به میدان مبارزهء منطق خواهد آمد؟ و مه ام بسیار آساندک و سادگک میگوم : گومان نکونوم که ایتو شوه .

  • اوبیادر : از نامش پیداست که کر- زی خوده به کری زده وتوان مقابله را هم نداره کجاکرزی وکجااحمدزی وداکتر عبدالله برو بان ماره از کرزی چیزی ساخته نیست . یک دفعه باد وباران شده ک رئیس جمهورشد حالی درخواب دوباره ریاست اس دیگر خواب ببیند ریاست جمهوری را حالی وقت تو تیر شده کر-زی برو کاروبار وغریبی سابقه ات شروع کن اگر نی پول زیاد پیدا کردی حالی یک تجارت دگه ره شروع کن

 • بزرگان گفته اند آزموده را باز آزمودن خطاست.

  نزدیک به هشت سال می شود این عالی جناب (رئیس غیر مشروع فعلی) در کار غرق ساختن اوغانستان سعی و تلاش می نماید.

  مردم این سرزمین شاهد هستند که پیش از روی کار آمدنش حتی اگر وحشت و ترور هم حاکم بود وضعیت امنیتی بهتر از امروز بود، اما با برنامه های نادرشاهی حکومت فعلی، مردم در بدترین حالت امنیتی، اقتصادی، حقوقی، و غیره و غیره قرار دارند.

  این سرزمین که حتی نامش جنجال برانگیز است فاصله بین اقوام ساکنش هر روزه بشتر و بیشر میشود، بر قرضه های بین اللملی اش علاوه میگردد، خون ریزی در آن افزایش می یابد و به گرمی میدان فساد و تریاک افزوده میشود. خدای ناخواسته اگر معامله یک عده به خاطر بدست آوردن کرسی های قدرت ثمر بخش واقع گردد این مردم برای ابد به گودال مصیبت انداخته خواهد شد.

 • لعنت به آمر حوزه چهارم انتخابات نزدیک شود بازهم رنگ همرای برس میگیرد به کرزی خم میشود رام رام میگوید .

  اینها تمامآ تا نزدیک انتخابات معامله میکنند !

  لعنت به تمام اینها بیدون دوکتور بشردوست !!

 • من منحيث يک پشتون اعتراف ميکنم که در ميان همه کانديد ها بشر دوست يگانه کانديدى است که ميتوان با لاى ان اعتماد کرد اگر افغانها واقعا وطن و مردم شانرا دوست دارند اگر عليه جنايت و فساد کرزى هستند بايد به بشر دوست راى بدهند بشر دوست مرد پاک نفس است قاطع ومرد عمل است خودش پاک است از اينرو مطمين هستم که نا پاکان در حريم وى جا نخواهند داشت من براى برادران هزاره هم پيام دارم انها ديگر دم محقق و خليل خايين ووطنفروش را رها کنند خود شان انسان هستند از خود عقل و منطق دارند از خود اراده و ازادى دارند تا کى منتظر اند که از کله پوچ محقق چى ميبرايد تا انها اطاعت کنند مگر خود شان اختيار مغز خود را ندارند ؟
  اگر چه انتخابات در دست امريکايي هاى لعنتى است اماباتقسيم نمودن راى لا اقل ميتوان به شکلى اعتراض عليه کرزى و باند هاى جنايت کار وى کرد و مشروعيت انتخابات را زير سوال برد

 • Karzai Bisiar Bad Maloom Mesha Dar miane tamame Anha. Ma Ba Yak Rayes Jamhoore Zaroorat Darim Ke Dorest Dereshi Wa Niktaye Konad . Karzai Siasate Kohna Wa Classic Darad. Masalan Khanda Wa Tabasume Khosh Amad Amiz Mekonad .Zemnan Deda Meshawad Ke Kame Chapaloos Ham Ast

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس