بهداشت و سلامت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

حمام سنتی در هرات

جمعه 5 مارچ 2010

از برف نفرت دارم!

يكشنبه 7 فبروری 2010

در آغوش مادر

چهار شنبه 28 اكتبر 2009

کودکان و بويژه دختران کار!

پنج شنبه 11 جون 2009

جستجو در کابل پرس