گروه های قومی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کوچی ها مصیبت بزرگ برای بدخشان

شنبه 23 آگوست 2008, توسط shahin

جستجو در کابل پرس