اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

هزاره ها ذلت نمی پذیرند!

چهار شنبه 2 جون 2010, توسط حسين زاهدی

بهسود سکوتم را ببخش!

دوشنبه 24 می 2010, توسط حسين زاهدی

جستجو در کابل پرس