اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

زنان دایکندی: حق مان را می خواهیم

چهار شنبه 16 دسامبر 2009

جرم: عدم شرکت در جنایت جنگی

پنج شنبه 12 نوامبر 2009

فقط اسلام؛ دموکراسی چيست؟

دوشنبه 26 اكتبر 2009

جستجو در کابل پرس