اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

قانون طالبانی نمی خواهیم!

يكشنبه 26 آپریل 2009

تحصن مقابل زندان نیلی

يكشنبه 26 آپریل 2009

جستجو در کابل پرس