جوانان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

پایان وزارت وزیر طالب

شنبه 2 جنوری 2010

گپ و گفتی با نثار احمد بهاوی

پنج شنبه 4 سپتامبر 2008, توسط مصدق پارسا

چرا بدخشان دانشگاه ندارد؟

شنبه 23 آگوست 2008, توسط shahin

جستجو در کابل پرس