جوانان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

از این اشک تا آن اشک!

جمعه 22 آگوست 2008, توسط حسين زاهدی

المپیک بدون محبوبه احدیار!

چهار شنبه 13 آگوست 2008

تیم المپیک افغانستان!

جمعه 8 آگوست 2008

اينجا هندوستان است!

شنبه 8 مارچ 2008

جستجو در کابل پرس