شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

افغانستان در گرداب تقابل

دوشنبه 15 آگوست 2011, توسط عزیزه ظفری

قوم شرمی

دوشنبه 7 فبروری 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس