شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

رای من امید ملت است!

دوشنبه 17 سپتامبر 2012, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس