گروه های قومی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بیرقی برای هزارستان

سه شنبه 29 اكتبر 2013, توسط کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس